Prawo administracyjne

Adwokaci z zespołu Kancelarii Adwokackiej Adwokaci Tytko w Krakowie skutecznie reprezentują klientów przed organami administracji publicznej. Zespół Kancelarii posiada duże doświadczenie w redagowaniu wniosków, skarg, podań, zażaleń na postanowienia oraz odwołań od decyzji administracyjnych w toku postępowania administracyjnego.

Członkowie zespołu Kancelarii reprezentują z sukcesami swoich klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Redagujemy skargi do sądów administracyjnych na wszelkie decyzje administracyjne, uchwały jednostek samorządu terytorialnego oraz akty prawa stanowione przez organy administracji państwowej.

Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawy z zakresu prawa administracyjnego, w tym z zakresu praw nieruchomości, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Udzielamy szczegółowej pomocy prawnej na wszystkich etapach uzyskiwania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, a także stosownych opinii, uzgodnień i zezwoleń. Adwokaci z naszej Kancelarii adwokackiej redagują i opiniują także umowy o roboty budowlane.

Reprezentujemy klientów przed organami administracji w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zezwoleń, licencji i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej. Kancelaria adwokacka udziela także pomocy w zakresie decyzji administracyjnych wydawanych w sprawach indywidualnych.

Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w zakresie spraw związanych z z nabyciem obywatelstwa polskiego, wydaleniem cudzoziemców z terytorium RP, uzyskania przez cudzoziemców zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Zobacz pełną ofertę Kancelarii >>